We zijn er nog…..
04-04-2023

Bewonersplatform Kerkrade Noord….. We zijn er nog….U heeft lang niets meer vernomen van het Bewonersplatform Kerkrade Noord (BPKN). Dit kwam vooral door de coronatijd en het zoeken naar de rol en toegevoegde waarden van het platform. Daar hebben de leden veel tijd in gestoken.

Op basis van het coalitieakkoord van de nieuwe coalitie, heeft het platform een eigen ambitiedocument opgesteld. Daarin geeft het aan wat de ambities zijn t.a.v de daarin genoemde onderwerpen en hoe het een bijdrage kan leveren aan de leefbaarheid in de wijk Kerkrade Noord. Dat is dus de hoofddoelstelling van het BPKN.
Door mee te denken, adviezen te geven, betrokken te zijn, signalen af te geven aan het College, draagt het BPKN bij aan de transformatie van Kerkrade tot een gezonde en vitale stad en wijk waar het prettig wonen, werken en recreëren is.

Buurt / straat / wijk- comités
Om alle inwoners van Kerkrade Noord daarbij te betrekken, is het BPKN op zoek naar aansluiting bij bestaande of nog op te richten buurt / straat / wijk- comités.
Daarom doet het platform bij deze een oproep om deze kleinere comités op te richten en in verbinding te brengen met het BPKN. Via het BPKN worden deze comités gefaciliteerd en kunnen de ideeën, wensen en plannen die tot een betere wijk, buurt of straat leiden, naar de politiek gezonden worden.

Inzetten op burgerparticipatie
Ook kan op deze manier invulling gegeven worden aan de burgerparticipatie. De overheid moedigt gemeentes in Nederland aan om te zorgen dat burgers meer gaan meedenken en meedoen in hun eigen omgeving. De gemeente Kerkrade heeft aangegeven dit zelf ook belangrijk te vinden en zet daarom in op burgerparticipatie. In de participatieverordening staat omschreven hoe meedenken, meedoen en meepraten geregeld gaan worden in de gemeente Kerkrade. De gemeente Kerkrade en het BPKN gaan zich inspannen om daar zo veel mogelijk inwoners en ondernemers bij te betrekken.

U kunt uw straat-, buurt- of wijkcomité aanmelden, maar u kunt zich ook individueel als lid aanmelden en deelnemen aan de bijeenkomsten die ongeveer 8 keer per jaar plaatsvinden in het Socio-project, op dinsdagavond.

Hebt u interesse, neem dan contact op met het secretariaat, e-mail infobp@kerkrade-noord.nl.
Zij nemen dan contact met u op.