Jongelingenvereeniging St. Joannes de Doper, 85 jaar!
10-09-2018

1837 Proc foto 1933De Jongelingenvereniging, nu eigenlijk R.K. Processievereniging St. Joannes de Doper of zoals sommigen het ook noemen: Processiecomité bestaat dit jaar 85 jaar en is nog steeds springlevend.

De bevolking in Eygelshoven zorgde in het verleden zelf voor de nodige versieringen tijdens processies en feesten. Buurtbewoners kwamen bij elkaar en zorgden dat hun straat mooi versierd was als de H. Processie voorbij kwam. Ook bij een neomist werden er door de buren de nodige versieringen en feestelijkheden geregeld. In 1932 werd er echter een comité uit de jongelingen gevormd zo lezen wij in de Limburger Koerier van 5 augustus, want in 1933 waren er in Eygelshoven drie neomisten te verwachten. In april 1933 vond er een bijeenkomst plaats in lokaal Creuels vanwege voorbereidingen voor de versieringen met Pasen.“Opkomst der jongelingen dringend gewenst”, zo meldden de media. Op 29 april 1933 vond na de Hoogmis in het Gezellenhuis in de Laurastraat de definitieve oprichting plaats van de “R.-K. Jongelingenvereeniging St. Joannes de Doper”. De vereniging telde na één maand al 84 leden. De W.E.H Kapelaan Wijnen werd bij de eerste ledenvergadering op 31 mei 1933 verwelkomd als geestelijk adviseur. Vastgesteld werd toen ook, dat de Jongelingenvereniging zich zal richten op het organiseren en versieren van processies, de feestelijkheden van de eerste Heilige Communie en neomistenfeesten. 1933 was meteen een topjaar, waar de jonge Jongelingenvereniging vol aan de bak moest vanwege drie Neomisten. In 1949 was er een oproep voor nieuwe leden, want de laatste tijd waren er velen leden die in het huwelijksbootje stapten. Aanvoer van nieuwe leden was gewenst anders liep het doel van de vereniging gevaar, het versieren van kerkelijke feesten. Het waren trouwens niet alleen de mannen die actief waren, ook meisjes en vrouwen hielpen mee, zo lezen wij in verslagen: “Weer hebben rappe dameshanden vlaggetjes genaaid en groene guirlandes gevlochten en weer hebben jongelingen met frisse ijver hamer, zaag en verfkwast gehanteerd”.

Om geld in te zamelen voor materiaal werden er ieder jaar weer diverse activiteiten georganiseerd. In 1950 waren dat voetbalwedstrijden op het terrein van de Laura. De eerste wedstrijd vond op maandagavond 5 juni 1950 plaats: de Jongelingenvereniging tegen het Kerkelijk Zangkoor St. Joannes en die wedstrijd werd verloren met 4-2. Op maandag 19 juni 1950 werd er een tweede wedstrijd tegen het Gemengd Koor St. Jozef gespeeld en de uitslag daarvan was 3-0.

De jaarlijkse H. Processie (Grote Bronk) was toch steevast het hoogtepunt. Om een gevoel te geven van hoe dat er in 1951 aan toeging; de H. Processie was na de H. Mis van 8:00 uur, vertrek om 9:00 uur en 42 verenigingen liepen er toen mee.

Niet allen nu, het was in het verleden al vaak opboksen tegen nieuwe regels die bestaande tradities ondermijnden. In 1954 was het de Zondagswet die een einde wilde maken aan een eeuwenoude traditie in Eygelshoven. Zoals elders in Limburg was het gebruikelijk dat een neomist verwelkomd werd met kamerschoten. Een neomistenfeest was vroeger het grootste feest in de parochie en onder de H. Consecratie was het gebruikelijk om kamerschoten te laten klinken. Zo gebeurde dat ook bij neomist de W.E.H. J. de Haan. Helaas de Jongelingenvereniging, het organiserende comité, kreeg wegens het overtreden van de Zondagswet een proces-verbaal, daar de kamerschoten op meer dan 200 meter ver te horen waren. Oei! De heer J. Plum, toen voorzitter, ontving vervolgens een schrijven van het kantongerecht waarin werd medegedeeld dat hij een boete van 15 gulden moest betalen. Er werd meteen een oproep geplaatst in de dagbladen. De Jongelingenvereniging die altijd paraat stond voor de parochie en Eygelshoven moest bij deze hoge boete (dat was toen best veel geld) geholpen

worden. Jammer dat als gevolg van deze nieuwe wet in heel Limburg een eeuwenoude traditie verloren is gegaan. Bijzonder is ook dat deze wet er vooral op gericht was, dat er geen vermakelijkheden of niet-religieuze activiteiten plaatsvonden op zondag voor 13:00 uur. Maar inmiddels weten we beter en is het kamerschieten nog steeds een niet weg te denken kerkelijke traditie in Limburg.

In 1974 werd uitbundig het 40-jarig jubileum gevierd. In het Limburgsch Dagblad van 30 mei 1974 werd melding gemaakt van een grote huldiging met medewerking van harmonie St. Caecilia en een grote receptie in zaal Engels.

Echter in 1974 was er ook een ommekeer, veel leden, inmiddels wat ouder, waren toe aan iets nieuws. De activiteiten van de Jongelingenvereniging, in eerste instantie gericht op het organiseren van de jaarlijkse processie, werden opgepakt door een groep enthousiastelingen, allen lid van scouting. En na een paar jaar al, was er weer sprake van een nieuwe echte jongelingenvereniging. Ieder jaar werd er met veel plezier de H. Processie georganiseerd, verschillende inhuldigingen volgden van nieuwe pastoors. In 1981 deed de W.E.H. kapelaan Franco Longo zijn eerste H. Mis in Eygelshoven en in 1984 was dat de W.E.H. kapelaan Jan Liesen. Maar de Jongelingenvereniging trok alle registers open in 1983 en 1987 waar samen met vele andere verenigingen zoals vanouds neomistenfeesten georganiseerd werden voor onze eigen dorpsgenoten Hans Tercic en Bert van Megen. En in 2014 had de vereniging zelfs de eer om de eerste H. Mis van de kersverse aartsbisschop Bert van Megen te organiseren.

In 1994 werd het 60-jarige jubileum groots gevierd met een reünie van oud-leden, een geslaagde bijeenkomst zoals bijgaande foto laat zien. De opkomst van de vele oud-leden met echtgenotes gaf aan wat de Jongelingenvereniging door de jaren heen voor velen had betekent.

En nog steeds wordt met veel plezier door de Jongelingenvereniging ieder jaar weer de H. Processie georganiseerd en versierd, waarbij natuurlijk ook de onschatbare hulp van buurtbewoners nodig is bij de rustaltaren en wegversieringen. Nog steeds mogen we als Eygelshoven trots zijn, dat ook zo vele verenigingen ieder jaar weer meedoen, waarbij we vooral ook niet de Communicantjes moeten vergeten. Ook als er een vereniging een jubileum viert in de kerk, is de Jongelingenvereniging er om in en buiten de kerk de nodige versieringen aan te brengen.

Inmiddels na 85 jaar is de Jongelingenvereniging, thans Processievereniging, nog steeds springlevend, al wordt de leeftijd van de leden wel steeds wat ouder, ondanks dat de vereniging recent nog twee nieuwe jonge leden mocht begroeten. Nieuwe leden zijn natuurlijk altijd van harte welkom J (proccesievereniging@gmail.com).