Artikel-38 vragen mbt verkeersoverlast tijdens zaterdagmarkt”.
28-05-2018

LOGOOnsKekradeBetrefttreft: Artikel-38 vragen mbt ”verkeersveiligheid en -overlast in Eygelshoven tijdens zaterdagmarkt”.

Geacht College,

De afgelopen zaterdagen was er in Eygelshoven sprake van een verkeersinfarct. Door de sluiting van de aansluiting Dentgenbach weg worden alle weggebruikers omgeleid door de kern van Eygelshoven. Dit zorgt voor enorm veel overlast voor bezoekers, maar zeker ook voor de mensen uit Eygelshoven zelf. Een ritje van pakweg 5 minuten duurt nu zeker 20 minuten tot een half uur.

Daarnaast zorgt de verkeersoverlast voor gevaarlijke situaties voor verkeersgebruikers (met name fietsers en scootmobilen) maar zorgt de ontstane situatie ook voor veel frustraties en verbaal geweld bij verkeersgebruikers.

Onze fractie (en met ons veel inwoners uit Eygelshoven) begrijpen dat de werkzaamheden aan de buitenring zorgen voor overlast echter zijn wij bezorgd dat de overlast in zijn huidige omvang op met name zaterdagen zal leiden tot ongelukken en verdere uitingen van frustraties. Ons inzien is snel en adequaat handelen vanuit kant van de gemeente noodzakelijk om erger te voorkomen. Ons Kerkrade is gaarne bereid op korte termijn over mogelijke oplossingen mee te denken.

Naar aanleiding van het voorgaande vooralsnog de volgende vragen:

Is het college bekend met de verkeersproblematiek tijdens de afgelopen zaterdagen in Eygelshoven?

Is het college het met Ons Kerkrade eens dat de verkeerssituatie, met name op zaterdagen, onwenselijk is?

Gezien de werkzaamheden m.b.t. de buitenring: hoe lang verwacht het college dat deze situatie zich zal blijven voordoen?

Is het college voornemens maatregelen te treffen om volgende verkeersinfarcten zoals afgelopen zaterdag te voorkomen?

Zo nee, waarom niet?

Zo ja, Is het college daarbij bereid om inwoners uit Eygelshoven te betrekken bij mogelijke oplossingen?

Op welke termijn kunnen oplossingen worden verwacht?

In positieve afwachting van uw reactie, verblijven wij met vriendelijke groet,

Fractie Ons Kerkrade

Noud Krasovec, Harm Jacobs, John Roland, Jo Rozema

Pa: Kleine Stegel 19 / 6471 EP Eygelshoven