Wet aanpak woonoverlast
19-02-2018

1808 woonoverlastZorgen voor veiligheid en leefbaarheid in wijken en buurten doen we samen: bewoners, gemeente, politie en andere partijen. Een belangrijk onderdeel daarvan is het bestrijden van woonoverlast. Onder woonoverlast wordt onaangepast en onaanvaardbaar woongedrag verstaan dat hinder veroorzaakt voor omwonenden.

Wetgeving

Op 1 juli 2017 is landelijk de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. De raad heeft ingestemd met het voorstel om deze wet ook lokaal te gaan toepassen. Dit gebeurt door een bepaling in de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Kerkrade op te nemen, die burgers verbiedt om woonoverlast te veroorzaken. Door deze nieuwe bepaling heeft de gemeente nu ook een aanvullend instrument om ernstige en steeds terugkomende woonoverlast (nog) beter tegen te gaan. Burgemeesters kunnen zogenaamde gedragsaanwijzingen geven aan overlastgevers in zowel huur- als koopwoningen. Daarbij wordt precies aangegeven welk gedrag moet worden aangepast. Zij moeten deze aanwijzingen opvolgen. Doen ze dat niet, dan kunnen ze gedwongen worden of kan er een dwangsom worden opgelegd.

Extreme gevallen

De bedoeling is de gedragsaanwijzing alleen in gevallen van extreme overlast te gebruiken en als andere middelen geen of onvoldoende resultaat hebben. De burgemeester heeft regels vastgesteld om te beoordelen of er een gedragsaanwijzing moet worden opgelegd