Vragen Ons Kerkrade over Molenweg en Torenstraat
10-07-2017
LOGOOnsKekradeDoor de fractie van Ons Kerkrade zijn vragen gesteld, aan het college van Burgemeester en Wethouders over  de verkeersveiligheid aan de Molenweg en Torenstraat.
Inzake Molenweg
Enige tijd geleden hebben wij U gevraagd naar de stand van zaken vernieuwen wegdek Molenweg in Eygelshoven. Volgens opgave van uw college zou er begin 2017 worden begonnen met de voorbereidingswerkzaamheden en zou er medio 2017 wor den begonnen met de werkzaamheden. Herhaaldelijk heeft onze fractie aangegeven zich zorgen te maken over de staat van stoepen en straten in onze stad. De Molenweg is wat ons betreft een van de straten waar vernieuwing van de weg bittere noodzaak is.
 
In dit kader hebben wij de volgende vragen:
1. Klopt het dat vernieuwing van het wegdek van de Molenweg te Eygelshoven in 2017 op de planning stond?
2. Zo ja, wat is de stand van zaken met betrekking tot de uitvoering van de werkzaamheden op dit moment?
3. Indien er sprake is van vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden: wat is de oorzaak hiervan?
4. Wanneer gaan de werkzaamheden zoals eerder aan ons toegezegd in de Molenweg aanvang nemen en wanneer wordt de nieuwe situatieopgeleverd? Hierbij ontvingen wij naast een globale planning (start en oplevering) ook een gedetailleerde planning (SMART) van de (deel)werkzaamheden alsook een beschrijving van het te verwachten eindresultaat.
5. Is het college het met Ons Kerkrade eens dat de Molenweg in Eygelshoven dringend aan vervanging/onderhoud toe is?
6. Loopt de planning van vervanging/onderhoud van straten (en stoepen) in Kerkrade voor 2017 op schema? Zo nee, wat is hier de oorzaak van?
 
Inzake Torenstraat
De verkeerssituatie op de Torenstraat is al vele jaren problematisch. De toename van verkeer in de Torenstraat leidt steeds vaker tot gevaarlijke situaties. Met name tijdens de zaterdagmarkt in Eygelshoven ontstaan er met zeer grote regelmaat opstoppingen en doen zich gevaarlijke situaties voor (welke zeer zeker ook aan de automobilisten zelf zijn te wijten!). Overigens is er door de werkzaamheden aan de buitenring ook een behoorlijke vereerstoename in de Torenstraat.Toch lijkt het erop dat de inrichting van de Torenstraat een negatieve invloed heeft op de verkeersveiligheid van de gebruikers ervan.
 
In dit kader hebben wij de volgende vragen:
1. Is het college het met Ons Kerkrade eens dat de verkeersveiligheid in de Torenstraat niet (altijd) optimaal is?
2. Zo nee, waarom niet?
3. Is het college bereid om te kijken naar eventuele verbetermaatregelen in de inrichtingvan de Torenstraat teneinde de verkeersveiligheid te verbeteren?
4. Op welke termijn kan eenplan van aanpak daartoe worden verwacht?