Ons Kerkrade; Wat u zeker even wilt weten!
04-11-2021

LOGOOnsKekradeWat u zeker even moet weten over de Reconstructie Torenstraat: Eindelijk doorstroming!, Nieuw Martin-Buber-College komt steeds dichterbij! en de herbouw van de Veldhofstraat.

Ons Kerkrade en menig Torenstraat-bewoner hebben al vaker aan het College gevraagd eindelijk iets te doen aan die gevaarlijke verkeerssituaties in de Torenstraat! Door de week, maar met name zaterdags, is het een ware ‘Overlevingstocht’ geworden om daar van A naar B te komen: (te)veel verkeer, (te)weinig geduld, parkeeroverlast, veel fietsers, auto’s die over fietspaden rijden, geen voorrang verlenen, te hoge snelheden: Kortom, een ‘chaotische’ weg! 

Begin 2020 antwoorde het college nog aan Ons Kerkrade dat d ee weg wél op de reconstructie-planning stond maar de nieuw te realiseren Rimburgerweg-rotonde voorrang had! Nu deze Rotonde (bijna) klaar is, kan men aan de Torenstraat beginnen! Om deze reconstructie, inclusief benodigde verkeersmaatregelen, te kunnen uitvoeren, heeft de raad de goedkeuring gegeven aan een ‘werk’bedrag van €250.000 en de gemeente verwacht in het najaar van 2022 te starten met de werkzaamheden. Een en ander is wel nog afhankelijk van de werkzaamheden voor de nieuwe Spoortunnel/Voetgangersonderdoorgang aan de Torenstraat, waarbij men hier weer afhankelijk is van ProRail. Ons Kerkrade heeft er sterk op aangedrongen om mogelijk éérder te starten dan ‘Najaar 2022’ maar dit was afhankelijk van oa. de aanbesteding en vergunningen. De gemeente gaf ons wel nog de toezegging om de Torenstraat-bewoners tijdig en serieus mee te nemen bij de reconstructieplannen van ‘hun’ Torenstraat! 

Al met al eindelijk positieve berichten mbt de reconstructie van de Torenstraat en Ons Kerkrade zal hier zeker de vinger aan de pols blijven houden en u op de hoogte houden over de verdere voortgang!! Dus nu op naar een veel veiligere Torenstraat!! 

* Nieuw Martin-Buber-College komt steeds dichterbij!

Enkele jaren geleden ontsproot OK-sympathisant Huub Quaedflieg het lumineuze idee om eens te kijken of niet toch weer Voortgezet Onderwijs (VO) in Kerkrade gerealiseerd kon worden. De regelgeving zou immers veranderen waardoor er veel meer ruimte ontstond om zélf als gemeente, los van de onderwijsbonden, VO-onderwijs binnen de gemeentegrenzen te realiseren. De motie werd unaniem door de raad aangenomen en Kerkrade kon aan de slag! En hoe!!!

Zie hier, een paar jaar later: 728 Ouderverklaringen opgehaald en nu langzaam op weg naar nieuw volwaardig VO-Onderwijs in Kerkrade! Het ‘Martin-Buber-Team’ heeft zich 3 slagen in de rondte gewerkt om tijdig genoeg Ouderverklaringen binnen te hengelen: en dít is nu zelfs ruimschoots gelukt! Ook menig raads- en commissielid van oa. Ons Kerkrade is onlangs langs de deuren gegaan om toch maar die laatste broodnodige Ouderverklaringen te ontvangen. En dit is ons als Kerkrade zijnde in gezamenlijkheid gelukt: Proficiat en complimenten van Ons Kerkrade!     
– Hoe nu verder?
De aanvraag voor het opzetten van het Martin Buber-College gaat nu richting het Rijk (Den Haag) waar ze uiteindelijk medio 2022 beslissen óf onze nieuwe school ook daadwerkelijk hun goedkeuring krijgt! 
Een flinke hobbel is nu genomen, gemeente Kerkrade én haar inwoners hebben hun deel méér dan perfect gedaan en nu ligt het in handen van het Rijk óf de nieuwe school er ook daadwerkelijk komt: Nu allemaal nog even flink mee duimen en dus op naar nieuw volwaardig VO-Onderwijs binnen Kerkrade!!

* Herbouw Veldhofschool: “It giet oan!” 

Onlangs heeft de raad ingestemd met de herbouw van de basisschool De Veldhof/IKC Droomhof op dezelfde locatie. Hiervoor is een ‘werk’budget beschikbaar gesteld van ongeveer 6.5 miljoen euro. Het huidige schoolgebouw is gedateerd en zal toekomstig ook het eerste Kerkraadse Integraal-Kind-Centrum (IKC) gaan huisvesten: herbouw en uitbreiding is dan bijna een must en hiervoor is nu de definitieve goedkeuring door de raad gegeven! Het is echter momenteel nog niet duidelijk of de nieuwe school een 1- of 2-laags gebouw gaat worden. De oude basisschool De Schatkist/Ansel zal, na enige aanpassingen, tijdens deze herbouw als alternatieve schoollocatie gebruikt worden. Medio 2024 hoopt men dan in het nieuwe schoolgebouw weer te kunnen starten. 

Zoals eerder al eens gemeld, staat Ons Kerkrade positief ten aanzien van herbouw! Wij hebben er de afgelopen vergaderingen wel steeds kritisch op gewezen ook de 2 buurten rondom de Veldhofschool (sloop/herbouw) en Schatkist (nieuwe school in wijk / verkeersdruk / meer parkeren) mee te nemen tijdens dit hele bouw(informatie-)proces. Deze toezegging heeft de wethouder ons onlangs gedaan: De bewoners en omwonenden van de Veldhof en Schatkist zullen tijdig en serieus worden betrokken bij het gehele herbouwproces van de Veldhofschool door de gemeente! Ons Kerkrade zal dit dossier uiteraard positief-kritisch voor u blijven volgen!
Dus op naar een nieuw herbouwde Veldhofschool in Eygelshoven!! 

* Wateroverlast Eygelshoven: Onderzoek ‘weggedreven’!    

Géén onderzoek onder gedupeerden door College!
Het Rijk (Den Haag) heeft onlangs beslist dat de waterschade van eind juni jl. in de getroffen gebieden in oa. Eygelshoven NIET onder het ‘Rampenfonds’ zullen vallen. Ons Kerkrade heeft hierop aan het Kerkraadse College gevraagd of zij bereidwillig is een onderzoek te starten onder alle eigen gedupeerden van die waterschade om te bezien of er onder hen (financiële) schade is die niet of onvoldoende door hun verzekering is afgedekt. De uitkomsten van dit onderzoek zouden dan vervolgens aan de Kerkraadse gemeenteraad voorgelegd kunnen worden om te bezien hoe hier verder mee om te gaan: Het waren per slot van rekening je eigen burgers die opeens met deze onwenselijke en onwerkelijke situatie werden geconfronteerd!Als antwoord gaf het College dit onderzoek niét te gaan doen! Dit omdat een onderzoek verwachtingen zou kunnen wekken en de waterschade ook nog eens verzekerbaar was: Om die reden zou het Rijk nu aan zet zijn!…En daar wringt nu juist de schoen: Het Rijk doet dus niets voor het waterschade-gebied Eygelshoven maar wél voor de Rivierengebieden (Valkenburg e.o) en de schade van juLi jl!!….Een gemeentelijk “Kastje-naar-de-muur”-antwoord dus waar Ons Kerkrade dan ook weinig sympathie voor kan opbrengen!  

 

Mocht u vragen en/of meer informatie willen hebben over bepaalde onderwerpen en/of over Ons Kerkrade, stuur dan gerust een mail naar info@onskerkrade.nl of kijk op onze website: www.onskerkrade.nl 

Blijf vooral gezond en let een beetje op elkaar!

Fractie Ons Kerkrade