Ons Kerkrade op de bres voor Eygelshoven!
16-02-2022

LOGOOnsKekradeWater overlast:

Ons Kerkrade heeft afgelopen maanden menigmaal officiële vragen gesteld n.a.v. de wateroverlast in het gebied Kerkrade/Eygelshoven d.d. 29 juni 2021. Mede naar aanleiding hiervan is de gemeente en het waterschap constructief aan de slag en tracht men de juiste maatregelen te realiseren. Ook heeft het Waterschap besloten een QuickScan te laten uitvoeren door een ingenieursbureau naar de wateroverlast-situatie in Eygelshoven zoals deze door de gemeente is aangegeven. 

De laatste tijd ontvangen wij van meerdere bewoners vanuit verschillende straten/wijken in Eygelshoven klachten dat men vanaf de periode van de wateroverlast/overstroming d.d. 29 juni 2021 na menige regenbui vandaag de dag tuinen blank heeft staan, kruipruimtes vochtig/nat zijn en kelders en garages vochtig of nat zijn (laagje water via de vloer/muren).

Via aanvullende vragen op 7 februari dit jaar heeft raadslid Noud Krasovec gevraagd om dit nadrukkelijk mee te nemen in de lopende onderzoeken. Ook heeft hij gevraagd om het onderzoek op korte termijn uit te voeren zodat binnen afzienbare tijd de juiste maatregelen genomen worden.

In eerdere schrijven aan het college heeft Ons Kerkrade ook gevraagd of het College van Burgemeester en Wethouders een onderzoek zou willen starten onder alle gedupeerden om te kijken of er onder hen schade is die niet of onvoldoende door hun verzekering is afgedekt. 

Het College gaat dit helaas niet doen omdat, volgens het college, een onderzoek verwachtingen zou kunnen wekken, de waterschade verzekerbaar was en hierom het Rijk aan zet is. 

Het punt is juist dat het Rijk niets doet voor dit waterschade-gebied Eygelshoven maar wél voor de Rivierengebieden (Valkenburg e.o). Vandaar dat Ons Kerkrade nogmaals heeft gevraagd om hier naar te kijken omdat wij wél vinden dat hier mogelijk een taak van de gemeente kan liggen om eigen bewoners in dit soort specifieke gevallen een hand in de rug te houden waar kan en te helpen waar nodig! 

https://anselbode.com/323a6d93-01e4-4dfc-953f-a67617a4c1f6″ alt=”Image.jpeg” width=”181″ height=”181″ />

 

Steenfabriek Wormdal

Op zaterdag 5 februari j.l. heeft de fractie Ons Kerkrade met verbazing en verontwaardiging kennis genomen van een uitgebreid artikel in de Limburger “provincie steunt gevaarlijke steenfabriek in Kerkrade”. 

Ons Kerkrade heeft de afgelopen jaren vaker vragen gesteld over de overlast van betreffende steenfabriek (en omgeving) in het Wormdal. Zowel via officiële vragen als ook via gesprekken met de verantwoordelijke portefeuillehouder en ambtenaren.

Ook de vraag of er gevaar is voor de volksgezondheid hebben wij vaker gesteld en steeds is aangegeven dat er geen sprake was van gevaar voor de gezondheid van bewoners die bij het industrieterrein wonen (wijk ‘De Baan’). U kunt zich onze verbazing en verontwaardiging naar aanleiding van dit artikel waarschijnlijk goed voorstellen.

Naar aanleiding van dit artikel heeft Ons Kerkrade het college van Burgemeester en Wethouders om opheldering gevraagd over deze situatie. Met name is er gevraagd om zo snel mogelijk volledige openheid en transparantie naar burgers (met name in de wijk De Baan) te geven over de geconstateerde situatie, de mogelijke gevaren waaraan bewoners zijn blootgesteld en de acties die het college in deze gaat nemen.

Ook heeft Ons Kerkrade het college opgeroepen om de betreffende steenfabriek tot nader bericht te sluiten en aanvullend onderzoek uit te voeren naar de zaken die in het betreffende krantenartikel worden genoemd.