Grindgroeve in Gravenweg/ Haanveld
15-04-2019

HaanveldDe bewoners van het Waubacherveld werden enkele maanden geleden opgeschrikt met de informatie dat de firma L’Ortye voornemens was een grind/ zandgroeve te gaan exploiteren in het Haanveld gemeente Landgraaf, grenzend aan de Gravenweg. Bewoners maakten zich zorgen om dit initiatief omdat dit het woongenot ernstig zou aantasten. 

Spontaan heeft zich een bewonersgroep Waubacherveld gevormd die vanwege het uitblijven van informatie, hun zorgen over mogelijk verlies van landschapskwaliteit, geluid, stofoverlast en een toename van verkeer, vragen heeft gesteld aan de fa L’Ortye en de Gemeentebesturen van Landgraaf en Kerkrade. 

Bewoners zijn via de Waubacherveld WhatsApp op de hoogte gehouden van de voortgang.  Bij deze informeren wij (via een samenvatting) diegenen die deze informatie niet hebben ontvangen. 

Het college van B&W van Landgraaf heeft  al snel te kennen gegeven geen voorstander te zijn van het project. Gemeente Kerkrade was destijds nog niet op de hoogte van dit initiatief. 

Begin 2019 kregen een deel van de wijkbewoners een brief waarin fam. L`Ortye onder de titel “Buiten” hun plannen bevestigden. Zij deden daarbij een oproep om burgers te laten meedenken om het gebied Haanveld na ontgronding opnieuw in te richten. Zij zochten draagvalk bij de bewoners. Met name deze brief en een artikel in het Limburgs Dagblad op 26 januari hebben in gesprekken tussen buurtbewoners en via de buurtapp nogal wat reacties losgemaakt. Bijna alle reacties waren uitingen van zorgen. De roep om als wijk actief tegen dit voornemen te ageren werd luider.

De fa. L’Ortye is gevraagd in een openbare bijeenkomst de buurt te informeren. Zij zijn hier niet op ingegaan. 

De opvatting van deze groep bewoners is dat de kwaliteit van het gebied waarin waterbuffers, paarden, agrarische activiteiten en groen het beeld bepalen beschermd moet worden en ontgronding in dit gebied niets te zoeken heeft. Mogelijke overlast van geluid, stof en vervoersbewegingen komen daarbij. Bewoners zijn dus tegen elke aantasting van dit gebied Het antwoord op de vraag wat er in dit gebied zou moeten veranderen was eenvoudig: ….. niets!

Nadat zowel de gemeente Landgraaf als ook de provincie als vergunningsverstrekker door de bewonersgroep geïnformeerd zijn, is einde maart een gesprek met de verantwoordelijke wethouder Gemeente Landgraaf geweest. Tijdens dat gesprek heeft wethouder Lucassen aangegeven hoe de procedures bij een mogelijke aanvraag van L’Ortye werken. Ook heeft hij aangegeven dat er contact is geweest met de fa. L’Ortye. De gemeente heeft aan de fa. L’Ortye laten weten dat er geen draagvlak is bij de bewoners voor de voorgenomen plannen en heeft L’Ortye dan ook verzocht om te stoppen met verdere initiatieven. Wethouder Lucassen heeft toegezegd dat als er wordt uitgegaan van een vergunningsaanvraag, het college, uitgaande van het feit dat er bij de bewoners geen breed draagvlak is, niet achter de aanvraag staat.