Artikel-38 vragen mijnschade
26-02-2018

(advertorial)

1809HarmHarm Jacobs stelde artikel 38 vragen over het meldpunt mijnschade

Kerkrade / 22.02.2018
Betreft: Artikel-38 vragen mbt meldpunt mijnschade
Geacht College,
De mijnwater problematiek is op dit moment actueel. Er worden
zaken vanuit rijk, provincie en gemeente opgepakt doch
burgers maken zich grote zorgen

en lopen in de praktijk van
het kastje naar de muur daar waar het gaat om vragen en
aansprakelijkheid over (mogelijke) mijnwaterschade.
In dit kader heb ik de volgende vragen:
•Wie is aansprakelijk voor schade als gevolg van mijnwater?
•Welke stappen onderneemt het college inzake het identificeren
en oplossen van problemen als gevolg van mijnwaterschade;
•Hoe ligt de verantwoordelijkheid in dit dossier tussen rijk,
provincie, gemeente en eigenaren?
•Is er inmiddels een meldpunt voor burgers waar ze (mogelijke)
schade als gevolg van mijnschade kunnen melden?
*Zo ja: hoe heeft communicatie over dit meldpunt plaatsgevonden
en is het college bereid hier actief over te communiceren
naar burgers?
*Zo nee: welke stappen onderneemt het college om te
komen tot een meldpunt voor burgers?
•Heeft het college in kaart om hoeveel (potentiele) schadegevallen
het mogelijk gaat? Zo ja, hoeveel en waar?
•Is het college bereid om dit onderwerp voor de eerstvolgende
commissie cyclus te agenderen?
In positieve afwachting van uw reactie,
verblijf ik met vriendelijke groet,
Harm Jacobs / Ons Kerkrade