Aanpak wateroverlast
11-03-2024

Samen met gemeente landgraaf en Waterschap Limburg zetten de gemeente Kerkrade zich in om de kans op wateroverlast door hevige regen in Eygelshoven zoveel mogelijk te beperken. Daarvoor worden verschillende maatregelen getroffen. Het grootste gedeelte van de maatregelen is erop gericht om te voorkomen dat grote hoeveelheden water vanuit noordelijke richting via de Waubacherweg of Putstraat het centrum van Eygelshoven binnenloopt.

Allereerst dit. Waarom heeft Eygelshoven zo veel last van water?
Het noodweer van 29 juni 2021 zullen we niet snel vergeten. En ook tijdens de heftige bui afgelopen 22 juni kregen we opnieuw te maken met enorme hoeveelheden water in Eygelshoven. Dit zijn zeker niet de enige twee keer dat Eygelshoven hier mee te maken had. In meerdere oude kranten vinden we ook al nieuwsberichten over wateroverlast in Eygelshoven.

Hoe komt het dat Eygelshoven hier zo gevoelig voor is?
Dit komt in de eerste plaats door de ligging: in het noorden, westen en zuiden ligt het gebied om Eygelshoven heen hoger dan Eygelshoven zelf. Daarnaast stromen er ook twee beken door Eygelshoven: de Anselderbeek en de Strijthagerbeek. Als er in korte tijd veel regen valt, kan het voorkomen dat regenwater niet snel genoeg in de grond kan
wegzakken. Het stroomt dan vanzelf naar lagergelegen gebied. Ook kan er dan meer water in de beken terechtkomen dan de beken aankunnen. We hebben daarom de afgelopen tientallen jaren al veel maatregelen getroffen om dit tegen te gaan. Zoals bijvoorbeeld het aanleggen van de stuwdam in de Cranenweijer die het gevaar op overstroming van de beken vermindert.
Maar tegelijkertijd is de hoeveelheid verhard oppervlak in landgraaf en Eygelshoven enorm toegenomen. Er zijn namelijk steeds meer gebouwen en wegen bijgekomen. Ook verharden mensen hun voor- en achtertuin steeds vaker. Dit verhard oppervlak is de belangrijkste oorzaak van wateroverlast. Want op al dit verharde oppervlak kan het regenwater niet in de grond wegzakken.
Dit betekent dat het via het riool afgevoerd moet worden. Maar het riool zit al snel vol, waardoor dit stedelijk water via de straten naar het laagste punt stroomt: het centrum van Eygelshoven. Daar komt er ook nog landelijk water uit de hoger gelegen weilanden en akkers bij. Dit kan bij hevige regenval ook niet snel genoeg de grond inzakken en stroomt ook naar lager gelegen gebied. Bovendien hebben we te maken met klimaatveranderingen. Waardoor we lange droge periodes hebben, waarna het ineens heel heftig kan regenen en de bestaande systemen het water niet meer kunnen verwerken.

Hoe pakken we de wateroverlast aan?
Bij het treffen van maatregelen om wateroverlast te verminderen, moeten we rekening houden met deze oorzaken. Samen met inwoners, Waterschap Limburg en gemeente Landgraaf kijken we daarom naar manieren om meer water op te vangen, af te voeren en op te slaan. Denk aan het aanleggen van buffers voor extra wateropvang en meer ruimte voor het water om in te stromen en te verplaatsen. Maar ook aanpassingen aan de openbare ruimte om het water een bepaalde kant op te sturen zodat het niet richting het centrum van Eygelshoven stroomt.
Waar we snel kunnen helpen, doen we dat Waar we op korte termijn maatregelen tegen water kunnen treffen om bewoners en ondernemers te helpen, doen we dat of hebben we dat al gedaan. De grotere maatregelen kosten meer tijd omdat er veel onderzoek en voorbereiding voor nodig is. Wilt u meer informatie of heeft u nog vragen? Voor vragen aan de gemeente kunt u een e-mail sturen naar de afdeling Stedelijk Beheer van de gemeente Kerkrade. Dit kan via wateroverlast@kerkrade.nl. U kunt ook bellen naar 14 045. Informatie van Waterschap Limburg over de maatregelen vindt u op de website waterschaplimburg.nl/eygelshoven
Wilt u weten wat u kunt zelf doen voor, tijdens en na wateroverlast? Kijk dan op de website wachtnietopwater.nI

Toelichting bij de verschillende maatregelen

1. Gravenweg en Groenstergracht (samen met gemeente Landgraaf en Waterschap Limburg)
Als het regent, komt er vanuit Landgraaf veel water richting Eygelshoven. Hier bekijken Waterschap Limburg en gemeente landgraaf samen met gemeente Kerkrade of het mogelijk is extra buffercapaciteit aan te leggen. Of dat gaat lukken, hangt er onder andere vanaf of we de grond die we nodig hebben, kunnen overkopen van de eigenaar van deze grond. En of er in de Groenstergracht in of naast de bestaande buffer voldoende ruimte is om extra water te kunnen bufferen.

2. Waubacherweg
Veel regenwater stroomt vanuit landgraaf over de Waubacherweg. Naast deze weg ligt de watergang Gravenweglossing van het waterschap. We willen ervoor zorgen dat het water nog beter zijn weg naar deze watergang vindt. Daarom verlagen we het fietspad en het voetpad op één plaats zodat het water goed de watergang kan inlopen. Het is de bedoeling dat er in de toekomst zo weinig mogelijk water nog tot de rotonde komt. Het water dat nog tot de rotonde komt, willen we richting de Putstraat laten stromen zodat het daar in de Vlootsgraaf terecht komt.

3. Boomgaardskuilweg
In het landelijke gebied ten noorden van de Putstraat treffen we ook maatregelen om zo veel mogelijk regenwater op te vangen en vast te houden daar waar het valt. Een voorbeeld daarvan is de waterbuffer die we hebben aangelegd op de kruising tussen de Boomgaardskuilweg en de Dringelvoorweg.

4. Dringelsvoorweg
Op de Dringelsvoorweg hebben we het wegdek aangepast. Zodat het een beetje bergaf loopt. Dit zorgt ervoor dat het regenwater dat op de weg valt, naar het bosgebied ten zuiden van de straat stroomt. In het bos kan het vervolgens over een zeer groot oppervlak in de bodem wegzakken. Voor het water dat vanaf de akkers, weilanden en velden stroomt, zoeken we nog naar een oplossing.

5. Boomgaardskuilweg
Samen met de beheerder van de natuurbegraafplaats onderzoeken we op dit moment of we nog een extra buffer kunnen aanleggen naast de natuurbegraafplaats op de Boomgaardskuilweg. Hier kunnen we dan het regenwater in opvangen dat nu nog vanuit de landelijke gebieden richting Eygelshoven kan stromen.

6. Putstraat (samen met Waterschap Limburg)
Bij flinke regenbuien kan het regenwater dat over de Putstraat loopt voor problemen in Eygelshoven zorgen. Want het kan dan via de tunnel onder het spoor het centrum in stromen. Om ervoor te zorgen dat dit in de toekomst niet meer kan gebeuren, werkt Waterschap Limburg samen met Gemeente Kerkrade aan een oplossing. Zo komt er op de plaats waar de volkstuinen lagen een buffer die een deel van het water zal opvangen.
We leggen de Putstraat op zo’n manier aan, dat het regenwater makkelijk de Vlootsgraaf kan inlopen. Dit doen we onder andere met een drempeL De Putstraat is dan alleen nog maar voor langzaam verkeer toegankelijk. De afvoercapaciteit van de Vloalsgraaf wordt zo groot mogelijk gemaakt binnen de beschikbare ruimte tussen het spoor en het bedrijventerrein. De aanwezigheid van het transformatorverdeelstation van Enexis, en diverse leidingen (gas en elektra) in de ondergrond maken het een uitdagende klus die om veel voorbereiding en
daarmee tijd vraagt. Uitvoering staat voor zomer 2024 gepland.

7. Portbeemden/Sint Hubertusstraat
Ook als het wat minder regent, blijft er aan Portbeemden veel water staan. Dit komt door tegenschot in het wegdek. Bij tegenschot blijft het water door de bouw van de weg op één plaats blijft staan omdat het niet weg kan. Om dit op te lossen, gaan we een gedeelte van de Portbeemden en een klein gedeelte van de Sint Janstraat opnieuw bestraten. In een volgende fase pakken we de Sint Hubertusstraat aan. De straat krijgt dan een omgekeerd.<:Jakprofiel, zodat al het water door het midden van de straat loopt en op die manier veel water kan verwerken. We sturen het water bij de Grote Stegel de Anselderbeek in.

8. Anselderlaan
We gaan dit jaar de Anselderlaan vernieuwen. We zorgen dat in de buurt van de voetbalvelden en scouting het water beter kan wegstromen naar de Anselderbeek. Zodat er geen water blijft stilstaan op de weg.

9. Kleine Stegel
Door maatregelen bij de Mirbachstraat en op de Fringslaan stroomt het water niet meer naar de Kleine Stegel maar direct rechtdoor naar de Anselderbeek.