Vragen Ons Kerkrade over renovatie Molenweg
18-09-2017

LOGOOnsKekradeKerkrade / 11.09.2017

Betreft: Artikel-38 vragen mbt ”Stand van zaken voortgang Renovatie-Molenweg” –Deel 3.

Geacht College,

Ons Kerkrade heeft al herhaaldelijk Art.38-vragen gesteld mbt de renovatie-voortgang van de Molenweg te Eygelshoven. Deze drukke straat ligt er momenteel abominabel slecht bij (zie bijgaande foto’s / geen doublures bij!) en wordt met het nodige plak- en flikwerk momenteel bij ‘elkaar’ gehouden! De renovatie stond op de planning voor 2017 en hiermee zou, ná het onlangs renoveren van de zijstraten, metéén na Carnaval-2017 worden begonnen. Echter tot op heden is nog geen enkel zicht op de startdatum van de renovatie van de Molenweg!!

De bewoners en/of weggebruikers krijgen geen tot minieme informatie mbt de stand van zaken van de toekomstige Molenweg-renovatie. Deze drukke straat zal momenteel ook nog, na het huidige afsluiten van de Laurastraat (week 36) ivm werkzaamheden aan de nieuwe Rotonde-Laurastraat, alleen nog maar méér worden gebruikt door auto’s en vrachtverkeer, dat uiteraard weer de nodigde éxtra wegslijtage met zich mee zal brengen en de Molenweg hierdoor nóg slechter zal maken!

Uit de vorige beantwoordingen van het College bleek dat er ‘opeens’ vervuilde grond onder de Molenweg is aangetroffen en dat de gemeente Kerkrade en de huidige aannemer hierover in gesprek zijn. Hierbij werd aangegeven dat de gemeente wacht op de uitkomsten van deze gesprekken, alvorens uitspraken te doen mbt de renovatie(-start) van de Molenweg. Ons Kerkrade meent uit de eerdere officiële College-beantwoordingen steeds een bepaalde vorm van ‘afschuiven van verantwoordelijkheden’ en ‘een bepaalde mate van onenigheid’ tussen de gemeente Kerkrade en huidige aannemer te bespeuren, dat wij zeer jammer zouden vinden en dit de voortgang in dit dossier natuurlijk ook niet zal bevorderen!

Naar aanleiding van het voorgaande vooralsnog de volgende vragen:

· Is er een bepaalde vorm van onenigheid tussen de gemeente Kerkrade en de huidige aannemer en zo ja, waarop berust deze onenigheid? (svp uitleg)

· Wanneer zijn precies de gesprekken met de aannemer gepland mbt de renovatie van de Molenweg? (svp exacte data).

· Als er nog géén gesprekken zijn ingepland met de huidige renovatie-aannnemer van de Molenweg, waarom is dit dan nog niet gedaan en hoe kan het dan dat dit nog niet staat geagendeerd?

· Waar is de stagnatie mbt de agendering, voortgang gesprekken en/of renovatiestart nu precies in gelegen?

· Zijn er onlangs nog gesprekken met de aannemer geweest mbt de renovatie van de Molenweg en zo ja, wat zijn hier de precieze uitkomsten van?

· Is er inmiddels al een concrete ‘Renovatie-startdatum’ bekend mbt de Molenweg en zo ja, wanneer is deze vastgesteld?

· Is inmiddels bekend hoe de aangetroffen vervuilde grond zal worden behandeld, wie deze wanneer zal afvoeren en voor wie deze (extra) financiële onkosten ten laste komen (svp uitleg!)? Zo nee, waarom niet?

· Op welke diepte is de vervuilde grond aangetroffen en dient deze, liggende onder een drukke geasfalteerde weg zonder bijvoorbeeld aanplant, wel gehéél uitgegraven te worden? Zo ja, hoe diep zal deze ‘uitgraving’ van vervuilde grond onder de Molenweg precies moeten zijn volgens de huidige geldende regelgeving?

· Wat is het toekomstige communicatie-traject naar de Molenwegbewoners (en omgeving) toe?

· Is het College het met Ons Kerkrade eens dat de voortgang van deze Molenweg-renovatie voor ons en de buitenwacht op een ‘strategisch spel’ lijkt tussen de gemeente Kerkrade en de aannemer waar de bewoners en de weggebruikers van de Molenweg onnodig lang de dupe van dreigen te worden? Zo nee, waarom niet?

· Wat is het officiële standpunt van het college in deze mbt de toekomstige renovatie van de Molenweg, gepland in 2017, de voortang mbt dit dossier en het communicatietraject naar de omwonenden toe?

In positieve afwachting van uw reactie, verblijven wij met vriendelijke groet,

Fractie Ons Kerkrade

John Roland, Jo Rozema, Harm Jacobs, Noud Krasovec