Vragen Ons Kerkrade over aanleg rotonde
19-06-2017

LOGOOnsKekrade

– Klopt het dat de werkzaamheden mbt de Rotonde Laurastraat (gedeeltelijk) stil liggen en zo ja, waarom?

De werkzaamheden liggen niet stil. De gemeente heeft het civieltechnisch werk gegund aan Kurvers Wegenbouw. De nutsbedijven (WML en Enexis) maken van de gelegenheid gebruik vooraf aan de civieltechnische werken hun leiding en kabelnetwerk door BAM te laten vernieuwen. De werkzaamheden van de nutsbedrijven vergen echter meer tijd dan vooraf door hun gepland. Zo moet WML bijvoorbeeld, alvorens de huisaansluitingen vernieuwd kunnen worden, eerst de nieuwe hoofdleiding een aantal dagen doorspoelen.

Daarna wordt een watermonster genomen dat 5 dagen in een laboratorium op kweek wordt gezet. Nadat het watermonster is goedgekeurd kunnen de huisaansluitingen van de oude op de nieuwe leiding worden overgezet. Afhankelijk van de toestand van de huisaansluiting, en die is niet overal bekend, worden er 2 tot 4 woningen per dag vernieuwd. Nadat alle werkzaamheden door de nutsbedijven zijn afgerond kan gestart worden met de nieuwe bestrating.

– Wanneer start men aldaar precies met de werkzaamheden zoals gepland?

Momenteel wordt gewacht op goedkeuring van het watermonster voor het gedeelte tussen de Spechtstraat en Pierrestraat. Wordt het watermonster deze week goedgekeurd dan wordt volgende week (week 25) gestart met de overname van de huisaansluitingen door BAM. In week 26 hervat Kurvers Wegenbouw zijn werkzaamheden met het dichtstraten van trottoirs en profileren van de fundering. Voor het einde van die week is de asfaltering van de rotonde voorzien en kan vanaf week 27 de rijbaan worden vrijgegeven. Deze planning is natuurlijk onder voorbehoud dat de nutsbedrijven niet met onvoorziene omstandigheden worden geconfronteerd.

– Bij wie ligt momenteel de verantwoordelijkheid mbt te stagnatie van de Rotonde: bij de gemeente of de uitvoerder of bij derden en waarom?

De stagnatie is zowel de gemeente als de nutsbedrijven niet kwalijk te nemen. Het ligt aan de aard van de werkzaamheden. In dit geval vergen de werkzaamheden voor de nutsbedrijven meer tijd dan vooraf gepland waardoor het werk van de gemeentelijk aannemer stagneert. Overigens is dit “pessimistische” tijdschema ook gecommuniceerd naar de bewoners in de flyer zoals deze door de gemeente is verspreid voor aanvang van de werkzaamheden.

– Klopt het dat er vervuilde grond is gevonden (na)bij de aan te leggen nieuwe Rotonde?

De rotonde komt deels te liggen in de grondwal die het Laurapark begrenst. Deze grondwal is afgedekt met een schone leeflaag en in de diepere lagen zit verontreinigde grond (PAK-houdend).

Zo ja, was dit vooraf niet bekend en zo nee bij wie ligt de verantwoordelijkheid dit (vooraf) te onderzoeken en waarom?

Deze grondsituatie was uiteraard bij de gemeente bekend en is ook als zodanig in het bestek opgenomen.

– Als er vervuilde grond ligt, bij wie ligt nu de (financiële-)verantwoordelijkheid deze af te laten voeren en waarom?

De gemeente wenst een rotonde aan te leggen dus draagt zij ook de kosten die hier mee gemoeid zijn.

– Wanneer zijn de Rotonde-werkzaamheden en de Laurastraat precies gereed?

Nadat in week 27 (onder voorbehoud) de rotonde wordt opengesteld, gaan de nutsbedrijven verder met de sanering van hun hoofdleidingen en overname huisaansluitingen in de rest van de Laurastraat. Wegenbouw Kurvers zal na de bouwvak starten met het vernieuwen van de bestrating. In de laatste fase wordt over de gehele lengte de asfalttoplaag vernieuwd. Naar verwachting is dit eind september.

– Zijn er nog andere, vooraf niet voorziene, ‘obstakels’ boven water gekomen mbt de aanleg van de rotonde die de werkzaamheden (kunnen) stagneren op wat voor gebied dan ook?

Op dit moment zijn er geen onvoorziene omstandigheden bekend.

– Wat is de huidige stand van zaken precies mbt de Rotonde, zowel facilitair als financieel?

De werkzaamheden van de civieltechnisch aannemer passen binnen de begroting. Behalve dat de gemeente toestemming heeft verleend aan de nutsbedrijven hun hoofdnet te vernieuwen, vooruitlopend op de civieltechnische werkzaamheden, heeft de gemeente geen verantwoording voor de werkzaamheden van deze nutsbedrijven.

Ons Kerkrade kaartte bij de gemeente Kerkrade mogelijke oplossingen/verbeteringen met betrekking tot de omleidingen aan: 1) Maak de Pastoor van Ars voor beiden richtingen tijdelijk weer open voor (auto)verkeer zodat men via deze (veel kortere) omweg richting Eygelshoven kan komen: Dit was geen optie omdat de Politie heeft aangeven dat er (school)kinderen via het voetpad langs de autoweg(-afrit) naar de o.a. de Schatkist lopen en zij dan niet op de nieuwe situatie berekend zijn en er dan (kind)onveilige situatie kunnen gaan ontstaan. 2) Plaats nabij Station-Hopel/ Mensheggerweg meer omleidingsborden in verband met werkzaamheden in de Laurastraat, die gedeeltelijk is afgesloten, zodat bestuurders (met name vrachtverkeer) tijdig bijvoorbeeld de Roderlandbaan als alternatief kunnen nemen en niet via de Hopel (te smalle wegen) ‘weg’-geloodst moeten worden: De gemeente gaf echter aan dat er volgens hen voldoende borden zijn geplaatst met betrekking tot de omleidingen en routes.