Kerkbijdragen in de parochie Eygelshoven door Pastoor M.Heemels
14-02-2017

Pastoor M.Heemels

Trots!

1707 kerkbalansAls pastoor ben ik er ontzettend trots op, dat we financieel gezien – bijna – quitte spelen. Dat is werkelijk een prestatie! Onze parochie heeft immers maar liefst twee kerken, een kerkhof, een kapelletje, een pastorie.

Onze parochie heeft een eigen pastoor. Onze parochie investeert flink in catechese op school en in muziek in de kerken. Wie betaalt dat allemaal? Wij samen! En niemand anders!

Er komt niks ‘van boven’, alleen de zegen! Er komt geen geld van het bisdom of van ‘Rome’. Integendeel, van de inkomsten in de parochie zijn we verplicht 16 procent af te dragen aan het bisdom Roermond. Met dit geld worden in het bisdom de diensten gefinancierd die de parochies ondersteunen, zoals de dienst bouwzaken, de pastorale dienst etc. Met dit geld worden ook arme parochies geholpen, zolang dat wijs is… Dank !

Ik wil een ieder die de parochie financieel ondersteunt, heel harte danken. Werkelijk waar: elke euro is er één. Dank daarvoor!

Oproep!

Toch moet ik een kleine noodkreet uiten… De belangrijkste bron van inkomsten, dat zijn de kerkbijdragen.

Zoals u ziet, is de daling ingezet, de laatste jaren.

2016     39.267

2015     41.191

2014     41.050

2013     43.495

Het is te verwachten. Hele trouwe deelnemers komen te overlijden. Bijna niemand meldt zich aan. Maar dit is echt een alarmerende ontwikkeling. We spelen financieel quitte. Bijna! Want het financiële totaalplaatje van 2016, het geheel van inkomsten en uitgaven, laat een verlies zien van ongeveer 4000 euro. Dat is nog wel te dragen. Voor een keer. Maar het kan niet zo zijn, dat dit elk jaar gebeurt, of dat de verliezen groter worden. Kijkt u eens over de grens van het dorp, richting Kerkrade of Landgraaf. Rijd eens langs de gesloten Blijde Boodschap kerk in het Rolduckerveld, of de verdwenen Maria Goretti in Nulland. Onvoldoende draagvlak, dat heeft consequenties. Mijn verwachting en mijn hoop is dat dat in Eygelshoven nooit zal gebeuren. Daarvoor zijn beide kerken veel te mooi. Maar ik hoop ook dat de mensen van Eygelshoven niet de illusie hebben, dat een voortbestaan gegarandeerd is zonder geld.

Actie!

Daarom beginnen we een lopende actie.

Ten eerste: het streefbedrag van de Kerkbijdrage is al jaren 5 euro per maand, oftewel 60 euro per jaar. Dit bedrag zouden we willen verhogen naar 6 euro per maand, oftewel 72 euro per jaar. Het is een streefbedrag. Minder mag, meer mag ook!

(Vanouds geldt dat wanneer men gedurende een bepaalde tijd voor dit normbedrag meedoet aan de kerkbijdrage, er bij een uitvaart of andere bijzondere gelegenheden geen stipendium in rekening wordt gebracht. Zo wordt van de ‘rekening’ voor genoemde diensten het bedrag afgetrokken dat de laatste vier jaar aan kerkbijdrage is betaald.)

Ten tweede: we zullen maandelijks een update gaan geven over de inkomsten van de kerkbijdragen.

Januari: 8050 euro, Februari: ?, Maart: ? April: ? Streefbedrag 2017: 41.000 euro. Nog nodig: 32.950 euro.

Ten derde: we zullen binnenkort een foldertje bijvoegen in de Anselbode. Deze folders aanmeldingsformulieren zullen we ook in de kerken leggen.

Wat u kunt doen?

–  Als u jaarlijks doneert, dan graag uw bijdrage voortzetten en als u kunt bijstellen richting 6 euro per maand!

–  U kunt als betalende parochiaan anderen proberen te enthousiasmeren ook een bijdrage te leveren! praat er eens over met uw kinderen als zij in Eygelshoven wonen en de kerk een warm hart toedragen. Wellicht hebben ze er nooit bij stilgestaan.

–  Als u (nog) niet jaarlijks bijdraagt, wordt u vriendelijk gevraagd daar over na te denken! Onze kerken zijn bijzonder mooie en prominente gebouwen in het midden van onze dorps- en leefgemeenschap, het zijn plaatsen van eredienst, stilte en gebed, de plaatsen ook waar vele kinderen gedoopt worden en de Communie en het Vormsel doen en waar we regelmatig samen komen voor het afscheid van lieve dierbaren. Bovenal zijn er wekelijks vieringen!

NB: De Parochie is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dat betekent dat zowel de betaalde  Kerkbijdrage, betalingen voor huwelijken, uitvaarten, dopen etc. fiscaal aftrekbaar zijn als gift.

 

Nalatenschap
Als u nadenkt over uw nalatenschap, denk dan ook aan uw parochie. In uw testament kunt u laten vastleggen wie uw erfgenamen zijn. U kunt daarin ook de parochie tot (mede)erfgenaam benoemen. U kunt de parochie op twee manieren in uw testament opnemen: in de vorm van een legaat of door een erfstelling.

Legaten
U laat de parochie een legaat na. Een legaat is een vaststaand bedrag of een bij name genoemd onroerend goed of voorwerp, zoals een huis of een schilderij.

Erfstelling
U benoemt de parochie als erfgenaam voor een deel van de erfenis. U kunt aangeven hoe groot het percentage is dat elke erfgenaam erft. Een erfgenaam is een persoon of organisatie die de rechten en plichten van de overledene overneemt. Als u de parochie tot (mede)erfgenaam benoemt dan wordt de parochie – samen met eventuele andere erfgenamen – verantwoordelijk voor uw nalatenschap.

Notaris
Een testament laat u opmaken door een notaris. Hieraan zijn kosten verbonden. Een eerste, oriënterend gesprek bij de notaris is echter vaak kosteloos.

Bedenk uw parochie!

Veel mensen denken er over na wat er na hun overlijden met hun bezittingen moet gebeuren. Het is een geruststellende gedachte dat uw bezittingen na uw overlijden een bestemming krijgen die past bij uw persoonlijke overtuigingen. U wilt uw bezittingen wellicht nalaten aan familieleden, andere dierbaren en goede doelen. Eén van die goede doelen kan uw eigen parochie zijn!

Kerkbijdragen Eygelshoven

NL78RABO0151706360

Of

NL14INGB 0005615680

T.n.v. Commissie Kerkbijdragen Eygelshoven

Voor informatie: J.Cremers, 5352716.