HERBOUW Veldhofschool en uitwijken naar de Schatkist!
22-09-2021

LOGOOnsKekradeDe gemeente Kerkrade is voornemens het huidige gebouw van de Veldhofschool geheel te slopen en herbouwen op dezelfde locatie. Vraag is nog of dit een 1- of 2-Laags gebouw zal gaan worden en er vinden nog een aantal onderzoeken plaats waaronder een grondonderzoek. Ook dient de aanbesteding nog plaats te vinden waarbij het streven is het nieuwe schoolgebouw medio 2024 startklaar te hebben.

38 VeldhofschoolDe herbouw is nodig omdat het huidige gebouw zeer gedateerd/oud is. Ook zal hier als eerste school in Kerkrade het IKC-concept worden toegepast: Een Integraal-Kind-Centrum (IKC) is een organisatie waar kinderen terecht kunnen en waar oa. onderwijs, kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, peuterspeelzaal en welzijnsactiviteiten voor kinderen zijn samengevoegd: Een véél breder concept dus dan ‘School’ alleen! Het nieuwe gebouw zal uiteraard naar de normen van deze tijd worden gebouwd waarbij ook sterk gekeken zal worden naar het duurzaamheidsaspect. 

Als ‘School-alternatief’ heeft de gemeente de oude schoollocatie van OBS de Schatkist aan de Kommerveldlaan aangewezen tijdens de sloop- en herbouwperiode. Deze is, met enkele aanpassingen (oa. extra noodlokalen), redelijk snel gebruiksklaar te maken als (buurt)alternatief voor de huidige schoollocatie van de Veldhof.    

Tijdens de openbare Commissievergadering van 14 september jl. werd voor het eerst door het College aan de Commissie/Raad gevraagd om haar mening te geven over “De huisvesting van de BS De Veldhof/IKC Droomhof door middel van nieuwbouw van het huidige schoolgebouw”. Hierop heeft Ons Kerkrade inmiddels al enkele vragen/opmerkingen ontvangen van bezorgde buurtbewoners en ouders. Het raadsdebat voor de definitieve goedkeuring van deze herbouw zal in de Raadsvergadering van 29 september as. plaatsvinden. 

Vooropgesteld, Ons Kerkrade staat zeer positief tegenover de herbouw van de huidig gedateerde Veldhofschool! Wij hebben wél nog enkele kritische aandachtspunten bij het College aangekaart en oa. sterk gehamerd op een tijdige en heldere informatievoorziening richting de buurt en ouders van de Veldhofschool i.v.m. de op komst zijnde sloop/herbouw. Ook hebben wij gevraagd om de ‘Buren’ van de Veldhofschool mee te nemen in het onderzoek of het nieuwe schoolgebouw 1- of 2-Laags dient te worden: Dit kan mogelijk toekomstig enige impact hebben m.b.t. het uitzicht cq. inkijk voor de buurt. Ook heeft Ons Kerkrade gevraagd de buurt van de alternatieve schoollocatie nabij De Schatkist tijdig en duidelijk te informeren dat zij (tijdelijk!) een school voor de deur of in hun wijk krijgen: Dit zal zeer zeker gevolgen hebben voor oa. de verkeersbewegingen en het parkeren aldaar!  

Ons Kerkrade is dus zeer positief gestemd over het gemeentelijk voornemen de Veldhofschool te herbouwen op de huidige locatie! Wél zullen wij kritisch blijven volgen of de 2 buurten rondom de Veldhofschool en de Schatkist tijdig en helder worden meegenomen in dit toekomstige sloop- en bouwproces, waarbij ouders en/of buurtbewoners tijdig weten wat precies wanneer gaat gebeuren en zij zodoende tijdig kunnen en mogen(!) meedenken en in dit gehele proces ook gehoord worden: Er dus voldoende ruimte is voor opbouwende en/of kritische signalen vanuit ouders en buurtbewoners en hier ook daadwerkelijk tijdig iets mee gedaan zal worden binnen het gehele herbouwproces! 

Uiteraard zal Ons Kerkrade dit hele herbouw-proces positief-kritisch blijven volgen!

Met vriendelijke groet en blijf vooral gezond,

Fractie Ons Kerkrade