Anselderbeek uitslag draagkracht
01-03-2022

09 Overkluizing Anselderbeek

Uitkomst onderzoek draagvlak naar boven de grond halen van de Anselderbeek

De gemeente Kerkrade heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar het draagvlak voor het zogenaamde ‘ontkluizen’ van de Anselderbeek in Eygelshoven. De gemeente wilde van de buurtbewoners weten hoe zij stonden tegenover het boven de grond halen van de beek. De mening van de buurt is belangrijk voordat de gemeente met een eventuele uitwerking van de plannen start. In november 2021 kregen de omwonenden een vragenlijst.

Reacties
Zo’n 35% van de ondervraagden heeft de vragenlijst teruggestuurd naar de gemeente. Dat komt neer op 38 ingevulde lijsten. De meningen waren verdeeld (11 vóór ontkluizing, 8 vóór ontkluizing onder bepaalde voorwaarden, 14 tegen ontkluizing, 4 geen mening, 1 blanco).

Vervolg
Uiteindelijke doel van de enquête is om te bepalen of er onder de omwonenden voldoende draagvlak is voor het ontkluizen van de Anselderbeek. Op basis van de lage respons en de verdeeldheid in de reacties heeft de gemeente vastgesteld dat er op dit moment niet voldoende draagvlak is. Er wordt nu dan ook geen verdere actie ondernomen. Wellicht zijn er in de toekomst wel mogelijkheden.